30/06/2019

Pozvánka na členskou schůzi spolku Pacienti IBD z.s., se sídlem Polská 1664/15, 102 00, Praha 2 – Vinohrady, IČ: 22720936, zapsaného ve spolkovém rejstříku v Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 19459 (dále jen „spolek“).

Předsedkyně spolku v souladu s hlavou III., čl. II. odst. 5 stanov spolku svolává členskou schůzi na den: 28.9.2019 (sobota), čas konání: 15.45 hodin (ihned po skončení Svatováclavské konference), místo konání: Konferenční centrum City, Na Strži 63/1676, 140 62 Praha 4 – Pankrác.

Program jednání:

  1. Zahájení, zjištění počtu přítomných
  2. Volba členů výkonného výboru na funkční období 1.12.2019 – 1.12.2023
  3. Volba členů kontrolní komise na funkční období 1.12.2019 – 1.12.2023
  4. Informace o dění v roce 2018
  5. Závěr

Předsedkyně upozorňuje, že v případě, že členská schůze nebude způsobilá se platně usnášet, potom svolá náhradní členskou schůzi bezprostředně po původně svolané schůzi. Náhradní členská schůze se tak bude konat stejného dne, na místě shora uvedeném, v 15.50 hodin s totožným programem.

Člen spolku má právo účastnit se členské schůze osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci. 

V případě, že některý z členů spolku má zájem kandidovat na funkci člena výkonného výboru nebo na funkci člena kontrolní komise, nechť tuto informaci sdělí mailem na adresu , nejpozději do 31. 7. 2019. V emailu prosím uveďte: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a informaci o tom, zda se ucházíte o funkci člena výkonného výboru anebo člena kontrolní komise. Bližší informace k podávání návrhů jsou zde..

V Praze, dne 27. června 2019, PhDr. Martina Pfeiferová, předsedkyně spolku