05/04/2019

Je možné léčit se během studia v zahraničí v zemi, ve které studujete? Spousty studentů zajímá, zda v případě studia v zahraničí je nutné se vracet do České republiky na pravidelné infuze nebo je možné hrazenou péči čerpat v místě dočasného pobytu.

V první řadě je třeba rozlišovat místo studia. Při pobytu v jiném členském státu EU a dále v Norsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku a na Islandu má český pojištěnec standardně nárok na tzv. nezbytnou zdravotní péči na základě předložení českého Evropského průkazu zdravotního

pojištění. Jedná se o veškerou lékařskou péči, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav osoby. Péče je vždy poskytována dle pravidel státu, na jehož území je čerpána. Pokud některý stát spadající pod nařízení koordinace systémů sociálního zabezpečení (země EU a EHP) vyžaduje spoluúčast pacienta, potom je pacient povinen ji uhradit – jde např. o poplatky za návštěvu u lékaře, léky, za hospitalizaci apod.

Tato nezbytná péče je vykládána a chápána tak, že se týká chronických nemocí, avšak nezbytnost péče posuzuje příslušný zahraniční lékař, který léčbu poskytuje. Pokud dojde lékař k závěru, že se nejedná o péči nezbytnou, potom pacientovi nezbývá nic jiného než léčbu uhradit jako samoplátce a následně požádat českou zdravotní pojišťovnu o refundaci vynaložené částky. Zdravotní pojišťovna žádost posoudí a ve správním řízení rozhodne, zda a jakou výši částky pacientovi zaplatí. Je však třeba upozornit, že v případě kladného rozhodnutí česká zdravotní pojišťovna uhradí maximálně částku, která se obvykle hradí za stejné zdravotní služby v České republice.

Stejně jako u nás je biologická péče soustředěna do specializovaných center a není ji možné čerpat v jakémkoliv zdravotnickém zařízení. Je tedy na studentovi, aby se před odjezdem do zahraničí informoval o tom, v jakém zdravotnickém zařízení, které je napojené na místní systém zdravotního pojištění, je možno biologickou péči čerpat, zda její poskytnutí bude posuzováno jako nezbytné a jaké jsou podmínky pro spoluúčast pacienta. Stejně tak musí pacient splňovat i indikační kritéria, které jsou stanovena (třeba i rozdílně od ČR) v zahraničí.

V případě, že by student začal v zemi EU pracovat a výdělečná činnost mu bude zakládat účast v místním systému sociálního zabezpečení (zdravotní, nemocenské, důchodové pojištění), potom se stane zahraničním pojištencem a zdravotní péče mu bude poskytována na účet nové zahraniční pojišťovny za stejných podmínek jako jinému místnímu zahraničnímu pojištěnci. V takovém případě je pojištěnec vázán oznamovací povinností vůči své dosavadní (české) zdravotní pojišťovně a měl by vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění vydaný českou zdravotní pojišťovnou.

Pokud student vycestuje mimo EU, je třeba rozlišit, zda cílem cesty je smluvní stát, s nímž má Česká republika podepsané smlouvy o sociálním zabezpečení. Jde o Albánii, Černou Horu, Makedonii, Srbsko, Tunisko a Turecko. Ve smluvních státech vzniká českému pojištěnci nárok na čerpání, tzv. nutné a neodkladné zdravotní péče, kam však nelze zařadit péči o chronicky nemocného pacienta. Smlouvy s těmito státy však v individuálních případech umožňují zdravotní pojišťovně dobrovolně odsouhlasit čerpání péče ve smluvním státě nad rámec péče nutné a neodkladné. Pokud by student cestoval do jedné ze smluvních zemí, je možné předem požádat českou zdravotní pojišťovnu o souhlas s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí. Zdravotní pojišťovna ve správním řízení rozhodne o případné úhradě. I v tomto případě je nutné, aby si pacient sám zjistil, kde mu potřebná zdravotní péče může být poskytnuta a domluvil se předem na jejím čerpání. Pro úplnost uvádíme, že mezi smluvní státy náleží i Spojené státy americké, Japonsko a Izrael, avšak tyto informace pro uvedené státy bohužel neplatí.

Pokud studium probíhá mimo EU nebo smluvní státy, tj. ve všech dalších zemích, včetně USA, Japonska a Izraele, neexistuje zákonná možnost, jak v těchto zemích za českého pacienta léčbu, u níž je předem zřejmé, že ji pojištěnec bude v zahraničí čerpat, uhradit. Řešením může být to, že student vstoupí do systému veřejného zdravotního pojištění (např. z důvodu zaměstnání) v dané třetí zemi. Potom se stane zahraničním pojištencem a zdravotní péče mu bude poskytována na účet nové zahraniční pojišťovny za stejných podmínek jako jinému místnímu zahraničnímu pojištěnci. V takovém případě je pojištěnec vázán oznamovací povinností vůči své dosavadní (české) zdravotní pojišťovně.

Informace k cestování s chronickým onemocněním najdete na webu našeho spolku – https://www.crohn.cz/souvisejici-informace/zivotni-situace/cestovni-pojisteni .

Závěrem shrnujeme, že příprava na studium v zahraničí klade na studenta, který čerpá biologickou léčbu, značné nároky. Student by měl zejména vyhledat zdravotnické zařízení, které poskytuje tento typ péče, zjistit, zda má volnou kapacitu, zda tato péče bude považována za nezbytnou anebo plánovanou. V každém případě doporučujeme, aby student o úvahách čerpat péči v zahraničí informoval svou českou zdravotní pojišťovnu a komunikoval s ní ohledně možností.