17/07/2023

Pozvánka na členskou schůzi spolku Pacienti IBD z.s., se sídlem Polská 1664/15, 102 00, Praha 2 – Vinohrady,
IČ: 22720936, zapsaného ve spolkovém rejstříku v Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 19459 (dále jen „spolek“)

Předsedkyně spolku v souladu s hlavou III., čl. II. odst. 5 stanov spolku svolává členskou schůzi na den: 23. 9. 2023 (sobota).

čas konání: 14:45 hodin (ihned po skončení 18. Svatováclavské konference)
místo konání: Konferenční centrum City, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Program jednání:

1. Zahájení, zjištění počtu přítomných
2. Volba členů výkonného výboru na funkční období 1.12.2023 – 30.11.2027
3. Volba členů kontrolní komise na funkční období 1.12.2023 – 30.11.2027
4. Závěr

Předsedkyně upozorňuje, že v případě, že členská schůze nebude způsobilá se platně usnášet, potom svolá náhradní členskou schůzi bezprostředně po původně svolané schůzi. Náhradní členská schůze se tak bude konat stejného dne, na místě shora uvedeném, v 15.30 hodin s totožným programem. Člen spolku má právo účastnit se členské schůze osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci.

V případě, že některý z členů spolku má zájem kandidovat na funkci člena výkonného výboru nebo na funkci člena kontrolní komise, nechť tuto informaci sdělí mailem na adresu , nejpozději do 31. 8. 2023. V emailu prosím uveďte: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a informaci o tom, zda se ucházíte o funkci člena výkonného výboru anebo člena kontrolní komise. Bližší informace k podávání návrhů jsou zde.

V Praze, dne 17. července 2023

PhDr. Martina Pfeiferová
předsedkyně spolku