31/03/2017

Ve čtvrtek 30. března 2017 se pod záštitou JUDr. Lenky Tesky Arnoštové, Ph.D, náměstkyně ministra zdravotnictví, konalo jednání s pacientskými organizacemi. Tohoto jednání se zúčastnil také zástupce Pacienti IBD z. s.

Projednávána byla problematika možnosti spolupráce pacientských organizací s odbornými společnostmi. Tuto spolupráci by zástupci pacientských organizací přivítali a mohlo by napomoci zrovnoprávnění postavení pacienta v systému zdravotní péče.

Přítomným byla Prof. Štěpánem Svačinou představena práce České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Předseda společnosti vyzdvihl význam pacientských organizací a nezbytnou interakci mezi pacienty a lékaři ve zdravotnictví. Odpověděl také na dotazy přítomných, které se týkali zejména možnosti řešení problémů s lékaři a možnosti navazování kontaktů v určitých regionech tak, aby pacientské organizace měli možnost poradit svým pacientům návštěvu příslušného zdravotnického zařízení v požadovaném regionu.
Zástupce Státního ústavu pro kontrolu léčiv představil projekt tohoto ústavu zaměření na sledování vzájemných interakcí léčiv. V současné době se jeví problematika „nesjednocené“ preskripce léčiv pacientovi jako velmi problematická. Mnoho pacientů užívá řadu léků s vzájemnými nežádoucími interakcemi, ordinované množství léku neodpovídá mnohdy konkrétnímu zdravotnímu stavu pacienta apod. V současné chvíli i některé zdravotní pojišťovny nabízejí svým pojištěncům přehled interakcí léčiv, které jim byly předepsány a uhrazeny zdravotní pojišťovnou.

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví, se zástupci pacientských organizací zhodnotila dosavadní spolupráci v rámci projektu FORUM – vytvoření kanceláře pacientských organizací. Dosavadní spolupráce s pacientskými organizacemi umožňuje to, aby pacientské organizace byly vnímány jako partner v oblasti zdravotnictvím, dochází k intenzivnější komunikaci při řešení mimorezortní problematiky, zejména s rezortem práce a sociálních věcí. Pro zájem o spolupráci také svědčí vysoká účast zástupců pacientských organizací na jednáních pořádaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.