06/06/2022

Ve dnech 3. – 5. června  2022 se v Brně konalo výjezdní zasedání Pacientské rady MZ ČR. Jednání zahájil prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví ČR. Seznámil se s činností Pacientské rady a jejími přítomnými členy. Intenzivně byla diskutována např. problematika využití fondů prevence zdravotních pojišťoven a nastavení čerpání příspěvků pacienty. Zmiňována byla také problematika dotačních titulů MZ ČR. Přítomní prezentovali názor, že vyhlašované dotační programy by měly reflektovat skutečné potřeby pacientů, pacientských organizací či poskytovatelů zdravotních služeb. 

Ve skupinách účastníků byly diskutovány priority činnosti Pacientské rady MZ ČR v tomto čtyřletém funkčním období. Často byly zmiňovány problémy nejasného financování zdravotní péče, nedostatku informací o možnostech poskytování zdravotní péče, nedostatečné kapacity zdravotnických zařízení, absenci podpůrných pracovníků ve zdravotnictví či zvýšení významu pacientských organizací. Někteří také upozorňovali na nezbytnost vytvoření standardizovaných postupů léčby pro pacienty s vybranými diagnózami a jejich dodržování v praxi. Pacienti s vybranými diagnózami by měli být vyšetření a postup léčby vždy stanoven multidisciplinárním týmem. Jako důležitou vyhodnotili členové jednání prevenci pacientů. S tím souvisí zvýšení osobní zodpovědnosti za své zdraví každého z nás. Snahou by mělo být aplikovat v České republice případy dobré praxe ze zahraničí. Kampaně na prevenci by měly být cíle0né na jednotlivé skupiny pacientů. Význam prevence byla zdůrazněna samotným ministrem zdravotnictví.

Dle názorů přítomných členů Pacientské rady MZ ČR by mělo být prioritou zajišťování dostupnosti kvalitní a efektivní zdravotní péče, vzdělávání pacientských organizací v oblasti úhrad zdravotní péče, navázání komunikace se zástupci MZ ČR, kteří jsou členové správních rad zdravotních pojišťoven či dosažení změn v oblasti preventivních programů zdravotních pojišťoven.