Obchodní podmínky a informace pro spotřebitele

Tyto obchodní podmínky  spolku Pacienti IBD z.s., se sídlem Polská 1664/15, 102 00, Praha 2 – Vinohrady, IČ: 22720936, zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 19459 (dále jen “ Prodávající „), tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, kterou Prodávající uzavírá se svými zákazníky, jako kupujícími, prostřednictvím svého eShopu (internetového obchodu) umístěného na webové adrese www.crohn.cz.

Nabídka produkce reklamních a upomínkových předmětů Prodávajícího („zboží“), její ceny, poskytované slevy a tyto obchodní podmínky uváděné na eShopu jsou platné výhradně na území České republiky. Požadavky na objednávky ze zahraničí jsou předávány k dalšímu zpracování (výsledná cena zpravidla zohledňuje pak i další manipulační náklady a neodpovídá jednotkovým cenám uvedeným v rámci eShopu).

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Pacienti IBD z.s.
Polská 1664/15
102 00, Praha 2 – Vinohrady
IČ: 22720936
DIČ: CZ22720936
Telefon: +420 773 209 320
E-mail:

Uzavření kupní smlouvy: Zákazník vybráním zboží z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) činí Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem je uzavřena okamžikem doručení akceptace tohoto návrhu ze strany Prodávajícího odeslané na emailovou adresu zákazníka. V případě, že k takové akceptaci ze strany Prodávajícího nedojde, kupní smlouva nebyla uzavřena. Podmínkou platnosti objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře a souhlas zákazníka s těmito obchodními podmínkami.

Zákazník je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eShopu, tj. že vystavení zboží v eShopu Prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku.

Způsob dodání: Zboží z produkce Prodávajícího je odesíláno prostřednictvím České pošty (pokud není sjednáno jinak) do 5 pracovních dnů od zaplacení objednávky. Na přelomu měsíců prosinec/leden je z technických důvodů expedice prodloužena o 10 pracovních dnů.

Způsob platby: Cena veškerého zboží nabízeného na eShopu Prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou níže uvedených nákladů na dodání, které jsou uvedeny samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eShopu Prodávajícího. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (viz níže) může zákazník uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostní platbou na účet Prodávajícího č.ú. 2118787389/0800, VS bude vygenerován při potvrzení objednávky.
  • v hotovosti při osobním převzetí na adrese sídla Prodávajícího

V případě bezhotovostní platby je cena zboží splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

Náklady na dodání: Při nákupu zboží bude k ceně objednávky připočten poplatek za poštovné a balné. Tato částka v případě doručení prostřednictvím České pošty činí 45 Kč včetně DPH. V případě vyzvednutí objednaného zboží osobně v sídle Prodávajícího není k ceně zboží účtován žádný poplatek.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy: Zákazník má právo odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zásilky. Aby   byla   dodržena   lhůta   pro   odstoupení   od   této   smlouvy,   postačuje   odeslat  odstoupení   od   smlouvy   před   uplynutím   příslušné   lhůty.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Pro tyto účely může zákazník použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Formulář odstoupení od smlouvy můžete stáhnout zde.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, přičemž náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu nese v plné výši zákazník.

Zákazník nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zpět lze přijmout jen zboží nepoškozené a nepoužité. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů po přijetí zákazníkem vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku zákazníka na vrácení ceny zboží.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Práva z vadného plnění, záruka, reklamace, reklamační podmínky :Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí úpravou obecně závazných právních předpisů (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Zákazník je povinen zboží dodané Prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Pokud je zásilka se zbožím v okamžiku převzetí poškozena, je zákazník povinen neprodleně informovat Prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě zjištěných závad je zákazník povinen Prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem (na e-mailovou adresu ) nebo písemně nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží na adrese Pacienti IBD z.s., se sídlem Polská 1664/15, 102 00, Praha 2 – Vinohrady.

Je-li dodané zboží vadné, může zákazník uplatnit reklamaci (práva z vadného plnění) u Prodávajícího osobně na adrese jeho sídla (Pacienti IBD z.s., se sídlem Polská 1664/15, 102 00, Praha 2 – Vinohrady)  nebo zasláním reklamovaného zboží na tuto adresu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od zákazníka (i) reklamované zboží, (ii) kopii platné faktury či jiného nahrazujícího dokladu o prodeji, které Prodávající zasílá zákazníkovi v zásilce spolu se zbožím a (iii) oznámení o vadách.

Oznámení o vadách musí obsahovat (i) jméno a bydliště zákazníka, (ii) jeho e-mail a telefonický kontakt, (iii) číslo objednávky – vystavené faktury, (iv) datum vystavení faktury, a (v) popis vady a případně toho, jak vada vznikla.

Reklamované zboží musí být kompletní, zabalené ve vhodném obalu. Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené mechanicky (roztržené, propálené, prořízlé apod.), poškozené přírodními živly (voda, oheň apod.), poškozené nesprávným používáním v rozporu s běžnými zásadami používání daného zboží nebo chybnou manipulací.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za zboží reklamované po uplynutí záruční doby, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží, nelze uplatnit reklamaci.

Prodávající vyřídí reklamaci v co nejkratší možné době nebo podá zákazníkovi zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace. Maximální doba trvání reklamace je 30 dní. Reklamační doba běží ode dne přijetí reklamace.

Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace pouze v případě, že je reklamace uznána za oprávněnou.

V závislosti na druhu vady a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má zákazník možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení ceny zboží.

Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci. Zákazník  je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

Ochrana osobních údajů: Veškeré osobní údaje, které zákazník uvádí, podléhají ochraně dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje Prodávajícího a aktuální seznam jeho kontaktních údajů pro styk se zákazníky.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího. Tento souhlas může zákazník kdykoliv vůči prodávajícímu odvolat.

Závěrečná ustanovení: Zákazníci, kteří na základě a/nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínky vstupují s Prodávajícím do smluvních vztahů v postavení spotřebitele (ve věci kupních smluv), mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

Obchodní podmínky může Prodávající měnit či doplňovat. Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platným v okamžiku odeslání objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) ze strany zákazníka. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho registraci či uvedenou zákazníkem v objednávce.