19/05/2018

Ve středu 16. května 2018 jsme se účastnili dalšího jednání Pacientské rady, kterého se účastnil JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví. Členové Pacientské rady byli informováni o vzniklém portálu pacientských organizací v Česku, na jehož přípravě se samotné organizace podílely. Ten je dostupný na https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/ . Do budoucna by měl portál sloužit i k dalšímu vzdělávání pacientských organizací a informace by měly být dostupné i lidem se zrakovým postižením a neslyšícím. Na jednání byla předána informace o činnosti ustanovených pracovních skupin Pacientské rady ke zdravotnickým prostředkům, k inovativní léčbě, pro duševní onemocnění a ke zdravotně sociálnímu pomezí. Pracovní skupina ke zdravotnickým prostředkům se aktivně podílela na návrhu úhradových mechanismů za zdravotnické prostředky pro rok 2019, pracovní skupina pro inovativní léčbu stanovila své cíle a priority, jež byly schváleny Pacientskou radou. Na svých jednáních tato pracovní skupina aktivně diskutovala i s odbornou veřejností problematiku úhrady inovativní léčby. Na jednání Pacientské rady byla dále zřízena Pracovní skupina pro celiakii. Jednání Pacientské rady ukázalo, že pacienti mají zájem o aktivní zapojení do dění ve zdravotní oblasti. Další jednání Pacientské rady se uskuteční v měsíci záři, do té doby budou probíhat jednání jednotlivých pracovních skupin Pacientské rady.