09/12/2020

V úterý 8. 12. 2020 se uskutečnilo čtvrté jednání Pacientské rady v roce 2020. Jednání proběhlo online formou prostřednictvím aplikace Teams z důvodu pandemie COVID 19. Byl diskutován návrh na zřízení nové Pracovní skupiny pro elektronizaci zdravotnictví. V současné chvíli je velmi aktuální problematika distanční péče, ochrana osobních údajů, úhrada distanční formy zdravotní péče. Cílem je také to, aby do procesu tvorby elektronizace vstoupil i pacient, resp. pacientské organizace. Členové Pacientské rady odsouhlasili vznik Pracovní skupiny pro elektronizaci zdravotnictví. Dále byl zástupci MZ ČR prezentován postup realizace projektu „Pacientský hub“. Prostřednictvím seminářů, setkávání se s odborníky, osvěty ve zdravotní oblasti, ale i neformálních akcí bude hub poskytovat zázemí pro rozvoj a vzdělávání občanské společnosti ve zdravotnictví. Pacienti se tak budou moci lépe orientovat v systému zdravotní péče a získají informace o novinkách ve zdravotnictví. Odborná i laická veřejnost se dozví o problémech, které řeší pacienti nebo blízcí. Hub počítá také s preventivními programy a kulturními akcemi. Součástí bude i webový portál zahrnující vzdělávací obsah a videozáznamy z akcí, které se budou v hubu konat a které tak budou dostupné všem. Prostory hubu budou k dispozici na adrese: U Vršovického nádraží 30, Praha 10 – Vršovice. Jejich zpřístupnění pro pacienty je opožděno z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. Stránky projektu jsou také dostupné na facebooku: https://m.facebook.com/pacientskyhub/?fref=mentions .

Pacientům byly dále poskytnuty informace o činnosti Odboru práv pacientů při MZ ČR z posledních týdnů. MZ ČR schválilo materiál k podpoře zranitelných osob – podpora pacientům s chronickým onemocněním. Jedná se o neveřejný materiál. Dále byla řešena problematika podpory dobrovolníků – v rámci spolufinancování v rámci projektové činnosti. Dále je na MZ ČR řešen Projekt efektivizace systému zdravotní péče prostřednictvím dobrovolnického programu. Je snaha zmapovat, jakým způsobem jsou pacientské organizace v této oblasti činné. Pacientské organizace obdrží z MZ ČR v nejbližších dnech dotazník k této problematice. JUDr. Policar, náměstek pro legislativu a právo MZ ČR přednesl informace o legislativním vývoji v oblasti zdravotnictví. V tomto volebním období pravděpodobně již nedojde k novelizaci zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Je projednávána problematika úhrady vakcinace proti onemocnění COVID, Vládou ČR byla schválena Strategie očkování. Na úrovni EU se stanovuje mechanismus objednávání vakcín. MZ ČR je také připravována informační kampaň k problematice očkování proti COVID.