20/02/2024

Dne 20. února 2024 se konalo 32. jednání Pacientské rady MZ ČR. Počátek jednání byl věnován vzdělávacím akcím Pacientského hubu. Zástupci pacientských organizací vyjádřili názor, že vzdělávání by mělo být komplexního charakteru. Nezbytné je naplňovat udržitelnost vzdělávacích akcí. Problematickou také zůstává otázka množství finančních prostředků alokovaných pro rok 2024 na vzdělávací akce v rámci Pacientského hubu. Aktuální je např. otázka tvorby webových stránek pacientských organizací a zajištění přístupu na tyto stránky pro nezvýhodněné osoby jako jsou neslyšící, nevidomí apod.

Na jednání byla diskutována problematika spolupráce s NAPO (Národní asociací pacientských organizací) ve věci názoru na online výdej léčivých přípravků lékárnou. Pacientské organizace by se měly vyjádřit k tomu, zda je mezi pacienty o takovéto služby zájem. Rozeslán by měl být dotazník k této problematice. S případnou realizací online výdeje bude nezbytná také úprava legislativy. Zástupci Pacientské rady požádali o zajištění jednání s vedením NAPO k rozvoji spolupráce s NAPO. Zástupci Pacientské rady jsou připraveni
definovat témata pro rozvoj takovéto spolupráce s NAPO.

V rámci různého byla zmíněno propojení dat v oblasti zdravotní a sociální. Problematika by měla být diskutována s ÚZIS a zástupce ÚZIS by se měl v budoucnu zúčastnit jednání Pacientské rady, kde by měla být problematika přiblížena. Diskutovány by na dalších jednáních měly být priority Pacientské rady MZ ČR a také aktuálně připravovaná legislativa v sociální a zdravotní oblasti s dopadem na pacienty.

Další jednání Pacientské rady MZ ČR by se mělo uskutečnit 21. května 2024.