26/06/2017

Jaké je cestování s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou? Trpíte-li některým z těchto chronických onemocnění, případně i jiným chronickým onemocněním, je nutné se před cestou do zahraničí zamyslet nad tím, co by nastalo v případě akutního zhoršení chronické nemoci.

Při cestách po Evropské unii se lze v omezeném rozsahu spolehnout na členství České republiky v EU. České zdravotní pojišťovny vydávají svým pojištěncům Evropský průkaz zdravotního pojištění, který opravňuje držitele, aby s tímto průkazem během dočasného pobytu ve státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru čerpal zdravotní péči za stejných podmínek jako místní občan. V praxi to znamená, že se pojištěnec na základě veřejného zdravotního pojištění může nechat ošetřit ve státních zařízeních v zahraničí (nikoliv soukromých). Pokud některý stát spadající pod nařízení koordinace systémů sociálního zabezpečení vyžaduje spoluúčast pacienta, potom je pojištěnec povinen ji uhradit – jde například o poplatky za návštěvu u lékaře, léky, za hospitalizaci a podobně.

Veřejné zdravotní pojištění pokrývá v zahraničí jen výdaje za poskytnutou nezbytnou zdravotní péči, a to ještě s výhradou zmiňované spoluúčasti pacienta. Nehradí se například transport do České republiky, příjezd rodinného příslušníka, zdravotní péče poskytnutá soukromými subjekty. Za určitých podmínek lze po návratu žádat českou zdravotní pojišťovnu o úhradu v neveřejném zdravotnickém zařízení, avšak pouze v českých cenách, nikoliv ve skutečné výši.

Oproti tomu komerční cestovní zdravotní pojištění zaručuje, že by komerční pojišťovna měla uhradit výdaje na potřebnou zdravotní péči i další služby v plné výši, samozřejmě do hodnoty pojistného limitu. Z komerčního pojištění by se hradily náklady na poskytnutou zdravotní péči, převoz do České republiky, zajištění asistence po telefonu, případně příjezd rodinného příslušníka a další. Jaké jsou možnosti pojištění cestovních výloh, pokud trpíte chronickým onemocněním, mezi které patří Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida?

Všechny pojišťovny vyžadují, aby osoba s chronickým onemocnění byla dlouhodobě stabilizována (v rozsahu 6–12 měsíců). To znamená, aby po tuto dobu nedošlo ke zhoršení chronického onemocnění, hospitalizaci či zásadní změně v léčbě nebo léčebných postupech. Pokud dojde k záměně léku z jiného důvodu, než je zhoršení zdravotního stavu, recidiva nemoci či její progrese, ale například kvůli změně úhradové vyhlášky, potom by tato změna léků nevyloučila povahu onemocnění jako dlouhodobě stabilizovaného. Pobyt v lázních pojišťovny obvykle za hospitalizaci nepovažují. Všechny případy by se posuzovaly přísně individuálně, nicméně je zřejmé, že vycestuje-li osoba, která v uplynulých měsících byla hospitalizována, potom se vystavuje riziku, že zdravotní péče čerpaná z důvodu chronického onemocnění, nebude pojišťovnou uhrazena. Pokud se chronické onemocnění v zahraničí náhle zhorší, přestože posledních několik měsíců k jeho progresi nedošlo, pojišťovna by na základě sjednaného cestovního pojištění měla uhradit související léčebné výlohy.

Pokud tedy například pacient s Crohnovou chorobou, ať již stabilizovanou nebo nikoliv, v zahraničí upadne, zlomí si nohu, potom pojišťovna uhradí nutnou zdravotní péči a neřeší se stav chronického onemocnění. Jestliže pacient s Crohnovou chorobou bude mít v zahraničí problém s Crohnovou chorobou, potom pojišťovny budou hradit zdravotní péči pouze v případě, že Crohnova nemoc byla dlouhodobě stabilizována.

Připojištění chronických onemocnění lze sjednat pouze u AXA Asistance, která jako jediná z oslovených pojišťoven nabízí speciální připojištění chronických onemocnění. Toto připojištění by mělo zahrnovat krytí nákladů spojených se zhoršením nestabilizovaného chronického onemocnění.

Pro přehled uvádíme v tabulce seznam námi oslovených pojišťoven, přičemž jsme vycházeli ze znění všeobecných pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven a odpovědí na naše dotazy.

Upozorňujeme, že zdravotní stav by se vždy posuzoval individuálně a doporučujeme, aby každý při sjednávání pojistné smlouvy informoval pojišťovnu o případných zdravotních problémech a rovnou se dotázal, zda se jeho nemoc považuje za stabilizovanou a zda by pojišťovna hradila náklady na zdravotní péči v zahraničí v souvislosti s touto nemocí. Stejná rada platí i případě, pokud byste sjednávali připojištění u pojišťovny AXA nebo Vás jiná pojišťovna pojistila individuálně.

Pojišťovna Vyžaduje DSO[1] Trvání DSO[2] před  počátkem pojištění, cesty Co vylučuje DSO[3] Lze připojistit chronické nestabilizované onemocnění?
Pojišťovna VZP, a.s ANO 12 měsíců hospitalizace, zhoršení chronické nemoci či změna léčebných postupů nebo léků NE
Generali pojišťovna, a. s. ANO 12 měsíců

 

 

 

hospitalizace, postup chronického onemocnění, podstatné změny v léčbě nebo užívání léků NE
Česká pojišťovna, a. s. ANO 12 měsíců hospitalizace, postup chronického onemocnění, podstatné změny v léčbě nebo užívání léků NE
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. ANO stabilizace onemocnění a doporučení ošetřujícího lékaře je nutný souhlas ošetřujícího lékaře a stabilizace stavu NE
Kooperativa pojišťovna, a.s. ANO 12 měsíců zdravotní stav před odjezdem na cestu do zahraničí nasvědčoval tomu, že by v průběhu cesty nastala potřeba vyhledat lékaře NE
UNIQA pojišťovna, a.s. ANO 12 měsíců hospitalizace, postup chronické nemoci nebo podstatná změna v užívání léků NE[4]
ERV pojištovna, a.s. ANO 6 měsíců hospitalizace, postup chronické nemoci nebo podstatná změna v užívání léků NE
ČSOB Pojišťovna, a. s., ANO 12 měsíců zdravotní stav před odjezdem na cestu do zahraničí nasvědčoval tomu, že by v průběhu cesty nastala potřeba vyhledat lékaře NE[6]
Allianz pojišťovna, a. s.[7] ANO 9 měsíců hospitalizace nebo zhoršení chronické nemoci či změna léčebných postupů nebo užívání léků

[1] DSO – dlouhodobě stabilizované onemocnění. Pacient se samozřejmě může pojistit, i pokud nesplňuje podmínky dlouhodobě stabilizovaného onemocnění, potom však pojišťovny budou krýt zdravotní péči, která nesouvisí s chronickým onemocněním (například úraz v bazénu, pád ze schodů a další).
[2] Jestliže pacient splňuje podmínky, že jeho nemoc je dlouhodobě stabilizována, to jest po uvedenou dobu, která předcházela počátku pojištění, neměl žádnou progresi, hospitalizaci atp. pojištění léčebných výloh by se na něj vztahovalo, i v případě čerpání zdravotní péče pro chronické onemocnění.
[3] Okolnosti, které ve lhůtě uvedené v předcházejícím sloupci, vylučují stabilizaci onemocnění.
[4] Pojišťovna UNIQA na základě našeho dotazu sdělila, že se pokusí navrhnout možnosti individuálního připojištění pro naše pacienty. Jakmile nám bude nabídka pojišťovny doručena, budeme Vás o ní informovat.
[5] Dle odpovědi pojišťovny toto připojištění klientovi uhradí náklady na neodkladnou zdravotní péči vedoucí k záchraně života klienta do té doby, než bude jeho stav stabilizován. Následná hospitalizace, transport ani repatriace není z daného (při)pojištění kryta.
[6] Pojišťovna uvedla, že individuální pojištění by bylo možné na základě schválení rizikové komise uvnitř pojišťovny, přičemž by jednotlivé konkrétní případy posuzovali individuálně, a to včetně limitů pojistného plnění i stanovení ceny za pojištění.
[7] Jako jediná pojišťovna nezareagovala na náš dotaz zaslaný do datové schránky.