25/03/2019

Dne 21. března 2019 se uskutečnilo první jednání Pacientské rady v tomto roce. Jednání se na úvod zúčastnil JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví, který poděkoval členům Pacientské rady za jejich práci v roce 2018. Hovořil o činnosti Pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky, Pracovní skupiny pro inovativní léčbu, jejíž práce se aktivně účastní i zástupce spolku Pacienti IBD z.s. Byla zmíněna problematika práce Pracovní skupiny pro sociálně zdravotní pomezí, která dlouhodobě upozorňuje na nezájem diskuse na toto téma a podpory péče o pacienty v jejich domácím prostředí. Bylo konstatováno, že pacientské organizace se velmi zdárně zapojili do realizovaných dotazníkových šetření MZ ČR, připomínkovacích řízení navrhovaných legislativních materiálů apod. Spolek Pacienti IBD z.s. byl zmíněn jako jeden z nejaktivnějších v této oblasti. 

Mezi členy Pacientské rady zavítal také Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví. Představil prvotní návrh reformy primární péče, kdy by se praktický lékař měl stát průvodcem pacienta v systému zdravotní péče a měl by také provádět vymezenou péči o pacienty namísto specialistů – dispenzarizace onkologických pacientů, diabetik apod. Zástupce spolku Pacienti IBD z.s. upozornil na skutečnost, že je nezbytné pacientům zajistit registraci u praktického lékaře, kdy v mnohých oblastech České republiky je toto velmi obtížné z důvodu nedostatečného počtu praktických lékařů, neochoty registrovat nové pacienty atd. Na přímý dotaz zástupci MZ ČR sdělili, že nemají informaci o tom, kolik pojištěnců ve veřejném zdravotním pojištění nemá „svého“ praktického lékaře. Zároveň podotkli, že na tuto oblast je velká řada stížností ze strany pacientů. Členové pacientské rady deklarovali ochotu podílet se na přípravě této reformy a na jednání již aktivně sdělovali své poznatky a připomínky. 

Zástupce spolku Pacienti IBD z.s. se také dotázal ostatních členů Pacientské rady na jejich zkušenosti s úhradou zdravotní péče v zahraničí při výjezdu pacientů z České republiky. Důležité je postupovat dle evropských nařízení a také nezapomínat na cestovní pojištění a znát jeho podmínky před výjezdem do zahraničí. Pacientské organizace nemají hromadné zkušenosti s touto problematikou a jedná se spíše o jednotlivé případy. 

Další jednání Pacientské rady se uskuteční ve druhém pololetí roku 2019.