1. Provozovatel projektu

Projekt WC karta provozuje Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty, se sídlem Václava Trojana 1483/5, Uhříněves, 104 00 Praha, IČ 22720936, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19459 (dále jen „sdružení Pacienti IBD“). Projekt WC karta je určen pacientům s nespecifickými střevními záněty a dále pacientům trpícím jiným závažným střevním onemocněním.

2. Nárok na WC kartu

Na vystavení WC karty mají nárok:

  1. zdarma členové Sdružení Pacienti IBD registrování do 13.5.2014, kteří uhradí členský poplatek za členství ve Sdružení Pacienti IBD a mají diagnózu Crohnova nemoc nebo Ulcerózní kolitida,
  2. zdarma členové Sdružení Pacienti IBD registrování po 13.5.2014, kteří uhradí členský poplatek za členství ve Sdružení Pacienti IBD a mají diagnózu Crohnova nemoc nebo Ulcerózní kolitida potvrzenou lékařem na formuláři – žádosti o WC kartu,
  3. po uhrazení poplatku na výrobu karty ve výši 150,- Kč osoby, které mají diagnózu Crohnova nemoc nebo Ulcerózní kolitida potvrzenou lékařem na formuláři – žádost o WC kartu,
  4. po uhrazení poplatku na výrobu karty ve výši 150,- Kč osoby trpící jiným střevním onemocněním (zejména zhoubné nádory střeva, dráždivé tračníky, atd.) anebo osoby po provedené stomii, které mají jinou diagnózu nebo provedení stomie potvrzenou lékařem na formuláři – žádost o WC kartu,
  5. za splnění některé z předešlých podmínek se může držitelem WC karty stát i nezletilá osoba; žádost o kartu za nezletilce podepisuje jeho zákonný zástupce.

Konkrétní postup o vydání WC karty je zveřejněn na webu www.wckarta.cz. Jiné osoby nemají na vystavení WC karty právní nárok; tím není dotčen čl. 7 těchto podmínek.

Každý uživatel WC karty obdržením dopisu vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami používání WC karty.

3. Ztráta, poškození a další výdej WC karty

Pokud uživatel WC karty WC kartu ztratí, je povinen ve svém zájmu okamžitě tuto ztrátu ohlásit písemně na adresu: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMI STŘEVNÍMI ZÁNĚTY „Pacienti IBD“, Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10 – Uhříněvěs CZ, nebo mailem na: wckarta@crohn.cz. Po nahlášení ztráty může sdružení Pacienti IBD zajistit zablokování karty proti jejímu zneužití třetí osobou.

V případě ztráty, odcizení nebo poškození WC karty jiným vlivem, než vinou sdružení Pacienti IBD, může uživatel WC karty požádat  na shora uvedených adresách o vydání duplikátu WC karty oproti úhradě nákladů na její pořízení ve výši 150,- Kč.

4. Přenosnost karty

Vystavená WC karta je nepřenosná a je určena k používání pouze oprávněným držitelem karty; při nedodržení těchto podmínek může dojít k deaktivaci WC karty. WC karta je zároveň evidována v databázi sdružení Pacienti IBD pod jedinečným číslem spojeným s údaji o držiteli WC karty. Porušení této povinnosti může založit nárok sdružení Pacienti IBD na náhradu škody.

5. Všeobecná pravidla pro zacházení s kartou

Uživatel WC karty je povinen dbát na to, aby WC karta nebyla vystavována teplotě nad 60 °C, působení kapalin, zejména vody, louhů a kyselin a destruktivním mechanickým vlivům.

6. Akceptace WC karty třetími osobami

WC karta informuje o statutu zdravotně postiženého a podporuje důvěryhodnost držitele, který žádá o pomoc v případě aktuní zdravotní komplikace.

Přijetí WC karty, zejména poskytnutí neodkladného nebo bezplatného přístupu na veřejně přístupnou toaletu nebo poskytnutí přístupu na běžně veřejně nedostupnou toaletu, je zcela na dobré vůli třetí osoby, tj. vlastníka nebo provozovatele toalety nebo jeho zaměstnance, kde se toaleta nachází.

Sdružení Pacienti IBD nemůže garantovat vyhovění žádosti držitele karty vůči třetím osobám, neboť akceptace WC karty není právními předpisy upravena, není vymahatelná a její akceptace třetími osobami je tak zcela dobrovolná a závisející na vůli těchto osob.

Sdružení Pacienti IBD neodpovídá za škody, které mohou být uživateli WC karty způsobeny tím, že WC karta nebude třetí osobou akceptována.

7. Sdružení Pacienti IBD si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit projekt WC karta.

8. Aktuální informace k projektu WC karta budou zveřejňovány na síti Internet na webových stránkách: www.wckarta.cz.

V Praze, dne 7.6.2014