Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu, tj. především z nich má být patrno, kdo je činí, které věci se týkají a co se navrhuje; musí tedy obsahovat označení účastníka a správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Dále odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Musí zde být uveden datum a podpis osoby.

Podle zákona platí, že posudky o zdravotním stavu nejsou správním rozhodnutím, ale podkladem pro vydání správního rozhodnutí. Z uvedeného důvodu nelze proti samotnému posudku podávat opravné prostředky. Ty jsou právně přípustné až proti rozhodnutí, které bylo na podkladě takového posudku vydáno.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, které bylo vydáno na podkladě posudku, lze podat opravný prostředek (námitky) do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Platí tedy, že jakmile Vám bude doručeno rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu, máte právo podat námitky, a to do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí.

Na závěr upozorňujeme, že se v případě námitek neuplatní pravidlo zákazu změny k horšímu (reformatio in peius).  Může tak dojít k tomu, že účastník podá námitky proti rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu prvního stupně (požaduje druhý nebo třetí stupeň invalidního důchodu) a v námitkovém řízení se zjistí, že jeho pracovní schopnost poklesla o méně než 35 % a je rozhodnuto, že se mu nepřiznává ani první stupeň invalidního důchodu.

Vše je zpracované podle právní úpravy účinné k 30. 4. 2024.

 

Níže uvedený vzor představuje obecný rámec toho, co má podání obsahovat. Vždy je nutno námitky sepsat individuálně, zejména ohledně zdravotního stavu, komplikací, lékařských a laboratorních vyšetření, subjektivních potíží. Berte proto vzorové podání jako inspiraci, které je nutné vždy upravit, aby námitky měly šanci na úspěch.

 

VZOROVÉ NÁMITKY – ODKAZ KE STAŽENÍ