JUDr. Prokop Sýkora

O invalidní důchod může žádat každý pojištěnec, který má v důsledku nepříznivého zdravotního stavu omezenou schopnost vykonávat pracovní činnost (zaměstnání nebo podnikání).

Nárok na invalidní důchod lze získat za splnění stanovených podmínek. Jednou z nich je zjištění invalidity, jemuž předchází proces posuzování zdravotního stavu. Další nezbytnou podmínkou je potřebná doba pojištění, která se zjišťuje z období před vznikem invalidity. 

Je vhodné, když pacient podá žádost příslušné správě sociálního zabezpečení po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem, případně praktickým lékařem, který zná jeho zdravotní stav. Je nejlepší objednat se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Podat žádost lze i bez objednání, avšak je třeba počítat s čekací dobou. 

Na OSSZ se žadatelem sepíší žádost a vyzvou ho k doložení dokladů (např. doklady o studiu, výkonu vojenské služby, péči o dítě apod.).

Občan musí rovněž předložit OSSZ veškeré lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které má k dispozici, sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných činnostech (vyplnit tzv. profesní dotazník) a spolupracovat se svým lékařem.

Ošetřující lékař žadatele předá OSSZ požadované podklady týkající se zdravotního stavu žadatele. 

OSSZ může žadatele vyzvat, aby se podrobil dalším vyšetřením. 

Následně zdravotní stav posuzuje posudkový lékař na OSSZ. Vychází přitom z dodaných zdravotních zpráv a ze zpráv ošetřujícího lékaře. Na jejich základě vydá posudek o míře poklesu zdravotního stavu. 

Pokud žadatel nesouhlasí s posouzením zdravotního stavu, je možné podat opravný prostředek (námitky) až poté, co je žadateli doručeno rozhodnutí ČSSZ o nepřiznání invalidního důchodu. 

Pacienti s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou mohou mít nárok na invalidní důchod prvního, druhého nebo třetího stupně. Vyhláška stanoví, že nárok (I. stupeň) mají pacienti se středně těžkou formou nemoci, tj, kteří mají časté průjmy, značné odchylky v laboratorních nálezech, výrazné změny endoskopické, rentgenové, radionuklidové, se značným snížením celkové výkonnosti. Nárok na invalidní důchod (II. a III. stupně) mají pacienti s těžkou formou, tj. s   komplikacemi   střevními (abscesy, stenózy, píštěle), mimo střevními (kloubními, kožními, očními, hepatobiliárními, ledvinovými) a nutričními (malnutrice, metabolická osteopatie, anemie).