04/05/2014

Pacientka se ptá: 

„Dobrý den. Za jakých podmínek si může pacient s crohnem požádat o invalidní důchod? Má nárok na nějaké příspěvky? Mám potíže 10 let, ale diagnostikováno před měsícem, tudíž nevím nic. Děkuji“

Odpověď JUDr. Michala Sýkory:

Od 1.1.2010 se invalidní důchod rozlišuje na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně a na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti pojištěnce.

Obecně platí, že nárok na invalidní důchod vznikne pojištěnci, který splnil mj. tyto podmínky:

  • nedosáhl ještě 65 let věku,
  • stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně,
  • získal potřebnou dobu pojištění nebo jeho invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla

  • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
  • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Vyhláška o posouzení invalidity stanoví následující meze poklesu pracovní schopnosti u pacientů s Crohnovou nemocí anebo Ulcerózní kolitidou, a to v závislosti na stavu pacienta:

  • 10% – 20% – stavy uspokojivě stabilizované, občasná zhoršení s průjmy, laboratorně   mírná aktivita,
  • 30% – 40% –  středně těžké formy, časté průjmy, značné odchylky v laboratorních nálezech, výrazné změny endoskopické, rentgenové, radionuklidové, se značným snížením celkové výkonnosti,
  • 60% – 70%  – těžké   formy, s   komplikacemi   střevními   (abscesy,   stenózy, píštěle),   mimostřevními   (kloubními,   kožními, očními,   hepatobiliárními,   ledvinovými)   a nutričními   (malnutrice,   metabolická osteopatie,   anemie),    těžké   snížení   celkové výkonnosti).

Pacient má nárok na invalidní důchod tehdy, pokud splňuje uvedené zákonné podmínky. Podstatný pro přiznání invalidního důchodu je zdravotní stav pacienta, který zjišťuje posudkový lékař ČSSZ. Lékař ve svém posudku uvede, zda a v jaké míře je snížena pracovní schopnost žadatele. Na základě posudku – ve spojení s dalšími podklady – rozhodne ČSSZ o přiznání (anebo o nepřiznání) invalidní důchodu. V případě negativního rozhodnutí lze podat opravný prostředek.