07/02/2014

Pavla se ptá:

„… žádala jsem si o invalidní důchod, ale ted mi přišel dopis – posudek o invaliditě s posudkovým závěrem: Rozhodující příčinou b., pro které se stanovuje míra poklesu prac.schopnosti 30%. // odvolání je možné podat až proti rozhonutí které bude vydáno na podkladě tohoto posudku// …

Předpokládám tedy, že mi duchod nedají, když pani posudková dr. vyměřila jen 30% ?? Chci se tedy zeptat, zda byste mi pak mohl poradit, jak se odvolat. Absolutně to nechápu, ve zpravach mam že chodím s prujmy 1-2x za hodinu, že zvracím, jim jen tekutou stravu atd atd navíc vzhledem k zhoršení musím opět na CTčko, ve škole si musím navyšovat absenci na 50% (což mohu doložit), jelikož nejsem schopna chodit denně.

Mohl byste mi pak tedy poradit, jak se do Prahy odvolat,aby mi dali alespon 1.stupen?

Odpověď JUDr. Michala Sýkory:

„Dobrý den, k vašemu dotazu sděluji, že pojištěnec má nárok na invalidní důchod,jestliže mj. nedosáhl věku 65 let a stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění. Podle zákona je pojištěnec invalidní tehdy, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jinými slovy platí, že pro nárok na invalidní důchod prvního stupně je nutné, aby došlo u pojištěnce o minimálně 35% pokles pracovní schopnosti.

Podle zákona platí, že posudky o zdravotním stavu nejsou správním rozhodnutím, ale podkladem pro vydání správního rozhodnutí. Z uvedeného důvodu nelze proti samotnému posudku podávat opravné prostředky. Ty jsou právně přípustné až proti rozhodnutí, které bylo na podkladě takového posudku vydáno.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, které bylo vydáno na podkladě posudku lze podat opravný prostředek (námitky) do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Platí tedy, že jakmile Vám bude doručeno rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu, máte právo podat námitky, a to do 30ti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí.

Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu, tj. především z nich má být patrno, kdo je činí, které věci se týkají a co se navrhuje; musí tedy obsahovat označení účastníka a správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí.

Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolací správní orgán by měl – pokud bude zpochybněn i posudek lékaře – provést nové šetření Vašeho zdravotní stavu.

V případě, že Vám odvolací orgán nevyhoví, je možné se obrátit na správní soud.“