28/03/2019
Dobrý den, pokud mi byl přiznán invalidní důchod 3stupně kvůli těžkému průběhu Crohnovy choroby, mohu požádat o průkaz ZTP? Pokud ano, jakou mám šanci jej získat?
odpovídá JUDr. Michal Sýkora
Obecně platí, že nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je stav, který trvá nebo má trvat déle než 1 rok.
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.
Vyhláška č. 388/2011 Sb. stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace.
Podle vyhlášky platí, že za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy: ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny, anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně, podstatné omezení funkce dolní končetiny, středně těžké omezení funkce dvou končetin, zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm, postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií, postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře, stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy, omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích, psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu a neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze.
Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy: anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy, anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci, funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce, anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,  anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí, těžké omezení funkce dvou končetin, postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence, postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku, těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích, atd.
Ve Vašem případě připadá v úvahu kritérium v omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích (TP) nebo těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích (ZTP), a to za předpokladu, že toto onemocnění podstatně omezuje schopnost pohyblivosti nebo orientace. Domnívám se, že ve Vašem případě, je třeba pečlivě zkoumat, jaké projevy má Crohnova choroba zda splňujte výše uvedené podmínky.
V případě, že byste chtěl zkusit požádat, potom se obraťte na příslušný Úřad práce (krajská pobočka Úřadu práce České republiky). Následně se podrobíte přezkoumání zdravotního stavu. Pokud by bylo rozhodnutí negativní, potom lze proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadu, který rozhodl.