30/09/2015

Na letošní Svatováclavské IBD konferenci jsme v sobotu 19. 9.2015 přivítali přes
100 účastníků z celé České republiky, kteří tak využili možnosti získat nové informace nejen z přednášek jednotlivých odborníků, ale také z přímé diskuze s lékaři a například i advokátem organizace Pacienti IBD. Současně se zde mohli i seznámit s ostatními pacienty a předat si tak své osobní zkušenosti ze života s IBD.

Hlavní program – přednášky odborníků

Konference byla již tradičně zahájena přednáškou Prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc., který informoval o nových možnostech v léčbě IBD.

Další přednášky se poté věnovaly častým problémům, které postihují pacienty IBD tj. idiopatické střevní záněty a záněty oka (MUDr. Helena Štrofová), očkování u IBD pacientů (Doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.), právní problematika v oblasti lázeňské péče a invalidních důchodů (JUDr. Michal Sýkora), strava pacientů s IBD (Ing. Veronika Hanzlíková) a bezlepková dieta (Ing. Ivana Lášková).

O podpoře partnerské komunikace pacientů s ošetřujícími odborníky a problematice prevence syndromu vyhoření u pečujících osob hovořila Bc. Petra Syrovátková.

Dále vystoupila Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. s přednáškou na téma IBD, zánětlivé střevní onemocnění – Jak s ním žít?

Na závěr přednáškového bloku byly pacientům představeny doporučené postupy chirurgické léčby IBD (As. MUDr. Zuzana Šerclová).

Následovala panelová diskuze, kde odborníci zodpověděli dodatečné dotazy přímo od pacientů.

Doprovodný program

V přestávkách pacienti využili také bohatého doprovodného programu. Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. nabídla ochutnávku bezlepkových potravin.

Zastoupení zde mělo i České ILCO z.s. s předsedkyní Ing. Marií Ředinovou a bylo zřízeno výdejní místo Euroklíčů (NRZP ČR, Bc. Michaela Řezníčková).

Nechyběly ani pacientské poradny s odborníky (IBD a děti – MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.; Gynekologické problémy, těhotenství a porod IBD pacientek – MUDr. Naděžda Machková; Právní poradna – JUDr. Michal Sýkora).

Z jednotlivých přednášek byl po odsouhlasení přednášejícího pořízen videozáznam, který budou moci shlédnout i členové pacientské organizace, kteří se letošního ročníku nemohli zúčastnit.

Pořídili jsme také fotografickou dokumentaci, kterou si můžete prohlédnout ve facebookovové galerii pacientské organizace.

Čestné členství

V rámci konference bylo také slavnostně vyhlášeno a uděleno čestné členství v organizaci Pacienti IBD, které získal MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Informace z činnosti a členská schůze pacientské organizace

Další část konference byla věnována činnosti organizace Pacienti IBD z.s., kde se pacienti dozvěděli, jak pokračují projekty WC karta (vydáno přes 650 karet) a WC kompas (vkládání nových míst). Závěrem se uskutečnila členská schůze spolku Pacienti IBD z.s.spojená s volbou členů výkonného výboru a kontrolní komise pro funkční období 1.12.2015 – 1.12.2019.

Vyhlášení letní fotografické soutěže

Součástí bohatého programu bylo také vyhlášení vítězů pacientské „Letní fotografické soutěže 2015 aneb nebojme se s IBD cestovat”. V rámci této soutěže mohli pacienti s IBD posílat fotografie z letních cest a dovolených. Vítězové byli vybráni na základě hlasování veřejnosti, které proběhlo na facebookové stránce spolek.

Každý z příchozích současně obdržel novou publikaci s názvem „Všechno, co jste chtěli vědět o biologické léčbě u idiopatických střevních zánětů, ale báli jste se zeptat”.

Konferenci podpořili

Svatováclavská IBD konference 2015 se uskutečnila za podpory grantu Ministerstva zdravotnictví ČR, dále pak za spolupráce Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a dalších sponzorů (AbbVie, B.Braun Pharma, Ferring Pharmaceuticals, Kofola a.s., Medivet international, MSD, TAKEDA, Tillots Pharma). 

Poděkování

Děkujeme všem, kteří nás podpořili, přišli přednášet i všem účastníkům konference! Jsme rádi, že jste konferenci pozitivně hodnotili! To vše nás zavazuje k uspořádání dalšího ročníku Svatováclavské IBD konference, který bude již jedenáctý.

Videa z konference