20/05/2014

Na poradě spolek, která se konala 29. 4. 2014 dala Předsedkyně spolek PhDr. Martina Pfeiferová dále dala hlasovat o návrhu na změnu stanov spolek – Hlava IV. Hospodaření spolek, Čl. I Zásady hospodaření, odst. 4 písm. a) nově zní: “ z členských příspěvků, jejichž výši a splatnost určí výkonný výbor svým rozhodnutím, které bude zveřejněno na webových stránkách spolek.“

O tomto návrhu proběhla diskuse výkonného výboru, následně pro přijetí změny stanov v navrženém znění hlasovalo 5 členů výkonného výboru, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Bylo přijata změna stanov spolek – Hlava IV. Hospodaření spolek, Čl. I Zásady hospodaření, odst. 4 písm. a) nově zní: “ … z členských příspěvků, jejichž výši a splatnost určí výkonný výbor svým rozhodnutím, které bude zveřejněno na webových stránkách spolek.“

Výše a splatnost členského příspěvku

Předsedkyně spolek PhDr. Martina Pfeiferová dále dala návrh, aby výkonný výbor určil výši a splatnost příspěvku na rok 2014. K tomuto bodu se vyjádřili všichni členové výboru a po obsáhlé diskusi dala předsedkyně spolek hlasovat o návrhu, že výše členského příspěvku činí 200,- Kč na jednoho člena s tím, že příspěvek je splatný nejpozději do 27. 9. 2014.

Tento návrh byl přijat 5 členy výkonného výboru, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Bylo rozhodnuto o výši členského příspěvku na rok 2014 s tím, že jeho výše činí 200,- Kč a je nejpozději splatný do 27. 9. 2014.

Pozn.: Uhrazení členského příspěvku je dobrovolné, nicméně je to podmínkou pro členství v o. s. Pacient IBD.

PhDr. Martina Pfeiferová
předsedkyně spolek

Výkonný výbor spolek
místopředseda spolek: JUDr. Michal Sýkora
člen výkonného výboru: Ing. Veronika Hanzlíková
člen výkonného výboru: Ing. Helena Krejčí
člen výkonného výboru: Bc. Jakub Jelínek