Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Smyslem dokumentu je zejména Vás informovat, jaké osobní údaje o Vás budeme zpracovávat, k jakým účelům, jakým způsobem a na základě jakých právních titulů tak budeme činit, kdo další může s Vaším souhlasem či bez něj zpracovávat Vaše osobní údaje, kde a jakým způsobem můžete o Vašich zpracovávaných osobních údajích získat informace a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

 • Správce osobních údajů
  Pacienti IBD z.s., IČ: 22720936, se sídlem Polská 1664/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19459 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 a následujícími GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 • Rozsah a účel zpracování a právní základ zpracování
  Na základě souhlasu jsou zpracovávány údaje pro účely:
  – evidence registrovaných uživatelů, případně členů
  – zasílání tiskových zpráv ohledně akcí pořádaných správce (jde o maximálně 20 emailů za rok).
 • Příjemci osobních údajů
  Abychom zajistili řádný výkon činnosti mohou být Vaše data v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, zpřístupněna dalším subjektům, jde o poskytovatele IT služeb (vlastníka serverů, na kterých jsou data uložena), advokátní a účetní kanceláře a další osoby, které poskytují služby nás a s nimiž máme samozřejmě za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Správce dále uvádí, že k Vašim osobním údajům mohou mít přístup státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.
 • Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  – adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, u členů datum narození)
  – údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. číslo telefonu a e-mailová adresa)
  -ostatní a popisné údaje (datum registrace a datum posledního přihlášení)
 • Způsob zpracování osobních údajů
  Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně a vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
 • Doba uložení osobních údajů
  Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání registrace, případně členství ve spolku.
 • Práva subjektů údajů
  Máte právo kdykoliv se obrátit na správce a požadovat informace a přístup k osobním údajům a jeho zpracování. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti zpracování, na informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a na přenositelnost údajů a právo odvolat udělený souhlas. Tyto práva můžete uplatnit na níže uvedených kontaktech správce. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo, abychom Vám bez zbytečného odkladu oznámili porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by toto porušení mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.
 • Informace o zpracování osobních údajů pro držitele WC karty
  Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).Smyslem dokumentu je zejména Vás informovat, jaké osobní údaje o Vás budeme zpracovávat, k jakým účelům, jakým způsobem a na základě jakých právních titulů tak budeme činit, kdo další může s Vaším souhlasem či bez něj zpracovávat Vaše osobní údaje, kde a jakým způsobem můžete o Vašich zpracovávaných osobních údajích získat informace a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Správce osobních údajů
  Pacienti IBD z.s., IČ: 22720936, se sídlem Polská 1664/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19459 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 a následujícími GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 • Rozsah a účel zpracování a právní základ zpracování
  Na základě souhlasu jsou zpracovávány údaje pro účely:
  – evidence vydaných karet (jméno, příjmení, adresa)
  – důvodnost vydání WC karty
 • Příjemci osobních údajů
  Abychom zajistili řádný výkon činnosti mohou být Vaše data v rozsahu jméno a příjmení, zpřístupněna dalším subjektům, jde o poskytovatele IT služeb (vlastníka serverů, na kterých jsou data uložena), advokátní a účetní kanceláře a další osoby, které poskytují služby nás a s nimiž máme samozřejmě za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Správce dále uvádí, že k Vašim osobním údajům mohou mít přístup státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy. Údaje o Vašem zdravotním stavu nebudou předávány dalším osobám.
 • Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  – adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu)
  – údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. číslo telefonu a e-mailová adresa)
  – zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu, tj. zda trpí Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou nebo jiným střevním onemocněním
 1. Způsob zpracování osobních údajů
  Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně a vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
 • Doba uložení osobních údajů
  Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání registrace WC karty nebo dle daňových a účetních právních předpisů. Vaše údaje o zdravotním stavu uchováváme pouze jeden rok dle skartačního řádu.
 • Práva subjektů údajů
  Máte právo kdykoliv se obrátit na správce a požadovat informace a přístup k osobním údajům a jeho zpracování. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti zpracování, na informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a na přenositelnost údajů a právo odvolat udělený souhlas. Tyto práva můžete uplatnit na níže uvedených kontaktech správce. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo, abychom Vám bez zbytečného odkladu oznámili porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by toto porušení mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.

Pokud máte k informacím o zpracování osobních údajů jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se, prosím, obrátit na spolek.