13/04/2013

Chtěli bychom vám představit vedoucí členy Sdružení Pacienti IBD. Stejně tak jako ostatní se ve většině případů potýkají s nemocemi, které dobře známe.

Přesto se snaží pomáhat ostatním, často ve svém volném čase. Stojí za přípravou většiny seminářů a akcí Sdružení, starají se o získávání finančních prostředků, zastupují Sdružení na mezinárodní úrovni, ale hlavně se snaží o to, aby všichni pacienti věděli, že nejsou sami se svou nemocí.

  • předsedkyně spolek: PhDr. Martina Pfeiferová, e-mail: 
  • místopředseda spolek: JUDr. Michal Sýkora, e-mail: 
  • člen výkonného výboru: Ing. Veronika Hanzlíková, e-mail: 
  • člen výkonného výboru: Ing. Helena Krejčí, e-mail: 
  • člen výkonného výboru: Bc. Jakub Jelínek

Etické zásady výkonného výboru

Preambule

Výkonný výbor Občanského spolek pacientů s idiopatickými střevními záněty „Pacienti IBD“ (dále jen „výkonný výbor“) považuje za svůj základní cíl zlepšení celkové péče o pacienty trpící idiopatickými střevními záněty, podporu a pomoc pacientům a jejich rodinným příslušníkům.

Etické zásady tvoří souhrn principů vycházejících z předmětu činnosti spolek a vytváří pravidla rozvíjející etické chování výkonného výboru zejména vůči členům spolek, lékařům a dalším fyzickým a právnickým osobám.

Účelem kodexu není nahrazovat platné právní předpisy a jejich aplikaci příslušnými institucemi dohledu nebo dozoru. Pro členy výkonného výboru jsou zásady závazné a jejich porušení může být vyhodnoceno jako významné porušení podmínek členství, se kterým se mohou pojit důsledky vyplývající ze stanov spolek (PDF soubor o velikosti cca 5 MB¨).

Výkonný výbor se zavazuje pracovat dle níže uvedených zásad:

Diskrétnost

Základem úspěšné spolupráce je vztah mezi členy spolek a výkonným výborem, který je založen na důvěře. Výkonný výbor považuje za důvěrné veškeré informace členů spolek, které se v souvislosti s výkonem své profese dozvěděl a zachovává o nich mlčenlivost i po ukončení spolupráce.

Profesionalita

Výkonný výbor nabízí jen takové služby, které jsou v souladu s jejich kompetencemi, odbornými znalostmi a zkušenostmi. Poskytuje své služby kvalifikovaně, spravedlivě, čestně, poctivě, profesionálně a v souladu s nejlepšími zájmy spolek. Se všemi členy jedná stejně zdvořile a vstřícně, nikoho nezvýhodňuje a dodržuje princip rovného a spravedlivého zacházení.

Informovanost

Členové spolek jsou průběžně informováni o aktivitách spolek a výkonného výboru. Hospodaření spolek je transparentní prostřednictvím výročních zpráv o činnosti.

Střet zájmů

Jestliže výkonný výbor spolupracuje s dalšími fyzickými a právnickými osobami celým svým vystupováním dbá na zachování své dobré pověsti a dobrého jména spolek. Řídí se obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy a aktivně vytváří opatření směřující k vyloučení střetu zájmů a zneužívání důvěrných a interních informací.