13/01/2015

Aktualizace studie – pacienti IBD s malignitou nebo pacienti, kteří zemřeli.

V rámci spolupráce s odd. dětské gastroenterologie Pediatrické kliniky UK 2.LF a FN Motol uveřejňujeme dopis Doc. MUDr. Jiří Bronského, Ph.D. týkající se zahájení a průběhu prospektivní multicentrické studie sledující incidenci nádorů a úmrtí u pacientů, u kterých byla stanovena diagnóza IBD v dětském věku.

Kritéria pro nahlášení pacientů do FN MOTOL jsou:

  • diagnóza IBD do věku 19let
  • výskyt malignity (po stanovení diagnózy IBD) do 26 let věku
  • úmrtí do 26 let věku (z jakékoliv příčiny – i zdánlivě nesouvisející s IBD)

Citujeme z dopisu: „V rámci předchozí retrospektivní studie bylo ve 20 zemích popsáno v letech 2006-2011 celkem 18 případů maligních onemocnění (nejčastěji hematologických) a 36 úmrtí (nejčastěji v důsledku infekce či malignity) u dětských pacientů s IBD, z toho 2 případy v ČR. Nejedná se tedy o vzácnou problematiku a je třeba na tato rizika myslet i v každodenní klinické praxi.“

Celé znění dopisu je ke stažení ve formátu .doc (50.5 KB)