30/08/2015

Pozvánka na členskou schůzi spolku Pacienti IBD z.s.

Předsedkyně spolku v souladu s hlavou III., čl. II. odst. 5 stanov spolku svolává členskou schůzi spolku Pacienti IBD z.s., se sídlem Polská 1664/15, 102 00, Praha 2 – Vinohrady, IČ: 22720936, zapsaného ve spolkovém rejstříku v Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 19459 (dále jen „spolek“)

  • na den: 19.9.2015 (sobota) čas konání: 15.45 hodin
    (ihned po skončení 10. Svatováclavské IBD konference)
  • místo konání: Konferenční centrum City, Na Strži 63/1676, 140 62 Praha 4 – Pankrác

Program jednání:

1. Zahájení, zjištění počtu přítomných
2. Volba členů výkonného výboru na funkční období 1.12.2015 – 1.12.2019
3. Volba členů kontrolní komise na funkční období 1.12.2015 – 1.12.2019
4. Informace o dění v roce 2015
5. Informace o projektech WC karta a WC kompas
6. Závěr

Předsedkyně upozorňuje, že v případě, že členská schůze nebude způsobilá se platně usnášet, potom svolá náhradní členskou schůzi bezprostředně po původně svolané schůzi. Náhradní členská schůze se tak bude konat stejného dne, na místě shora uvedeném, v 15.50 hodin s totožným programem.

Člen spolku má právo účastnit se členské schůze osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci.

V případě, že některý z členů spolku má zájem kandidovat na funkci člena výkonného výboru nebo na funkci člena kontrolní komise, nechť tuto informaci sdělí mailem na adresu , nejpozději do 15.9.2015. V emailu prosím uveďte: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a informaci o tom, zda se ucházíte o funkci člena výkonného výboru anebo člena kontrolní komise. Bližší informace k podávání návrhů jsou níže.

V Praze, dne 26. srpna 2015

PhDr. Martina Pfeiferová
předsedkyně spolku

Výzva k podání kandidátek do voleb výkonného výboru a kontrolní komise

Vzhledem k tomu, že dne 1.12.2015 končí čtyřleté funkční období výkonného výboru a také funkční období kontrolní komise spolku a nové členy těchto orgánů bude volit členská schůze, vyzývá předsedkyně spolku členy k podávání návrhů na obsazení těchto orgánů.

V případě, že některý z členů spolku má zájem kandidovat na funkci člena výkonného výboru nebo na funkci člena kontrolní komise, nechť tuto informaci sdělí mailem na adresu , nejpozději do 15.9.2015.

V emailu prosím uveďte: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a informaci o tom, zda se ucházíte o funkci člena výkonného výboru anebo člena kontrolní komise.

Pro Vaši informaci uvádíme, že výkonný výbor je pětičlenný a volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku a určuje základní směřování spolku. Kontrolní komise je tříčlenným orgánem, který zejména dohlíží na hospodaření a chod spolku.

Dále upozorňujeme, že funkce je vykonávána ve volném čase každého jednotlivce, bez pravidelné měsíční odměny a bez nároku na jiné plnění.

V Praze, dne 26. srpna 2015

PhDr. Martina Pfeiferová
předsedkyně spolku